__________

I. D E F I N I T I E S

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Door Lana - Fine Art Fotografie (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: klant)

3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

4. Fotograaf: Door Lana - Fine Art Fotografie, KvK 74807242, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer

5. Klant: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.

8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

9. Aw: Auteurswet 1912

 

 

 

II. T O E P A S S I N G

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

 

III. O P D R A C H T

 

 

AANBOD

 

1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte.

2. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

3. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.

4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen (bijvoorbeeld voor het album). Fotograaf zal klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6. Voor nieuwe overeenkomsten of aanvulling van deze overeenkomst doet fotograaf een nieuw aanbod of prijsopgave.

 

 

AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

 

1. Klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.

3. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen. 

 

 

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

2. Fotograaf is gerechtigd een assistent-fotograaf of stagiaire mee te nemen en de opdracht deels door deze derde uit te laten voeren. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

3. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens uitvoering van de opdracht.

4. Fotograaf levert de beelden af in de gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een professionele nabewerking plaatsvindt op o.a. kleur, contrast, helderheid en uitsnede. Fotograaf zal nadrukkelijk geen nabewerking toepassen op bestaande elementen, zoals het verwijderen van deze elementen of extreme nabewerking toepassen, zoals het wijzigen van lichaamsproporties.

5. Extra nabewerking is mogelijk na overleg en tegen aanvullende betaling.

6. Alle foto’s worden in kleur geleverd, tenzij anders overeengekomen. Foto’s die naar mening van fotograaf beter tot hun recht komen in zwart-wit, worden enkel in zwart-wit geleverd.

7. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

 

 

VERPLICHTINGEN KLANT

 

1. Klant verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

2. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend het tijdig ter beschikking stellen van een dagplanning aan fotograaf, waaronder doch niet uitsluitend begrepen gegevens van de locaties en noodzakelijke telefoonnummers, waaronder die van de ceremoniemeester.

3. Klant dient zorg te dragen voor geschikte fotolocaties, waarbij klant tevens zorg dient te dragen voor toegang tot die locatie en toestemming om op die locatie te mogen fotograferen. Indien hiermee kosten gemoeid gaan, zijn deze voor rekening van klant.

4. Klant dient er zorg voor te dragen dat er geen andere professionele of beroepsfotograaf werkzaam is gedurende de huwelijksdag, tenzij anders overeengekomen.

5. Klant dient te voorkomen dat derden tijdens essentiële momenten, waaronder doch niet uitsluitend het ja-woord, flitsen of andere hinderlijke handelingen plegen.

 

 

 

IV. P R O D U C T E N

 

 

ALBUM+TROUWFOTOGRAFIE

 

1. Het eindproduct van de trouwfotografie is altijd een mini-album. Daarnaast worden de door de fotograaf geselecteerde fotobestanden ook digitaal geleverd. Het aantal te leveren fotobestanden is van tevoren overeengekomen en wordt vermeld in de offerte. 

2. Dit mini-album wordt naar eigen inzicht en stijl van fotograaf ontworpen. 

3. Indien klant een additioneel album wenst dan inventariseert fotograaf vooraf de wensen van klant ten aanzien van dit additioneel album. Daarna ontwerpt fotograaf naar eigen inzicht en stijl een concept-album. 

4. Klant mag tot 3 keer kosteloos wijzigingen met betrekking tot het ontwerp van dit concept-album laten doorvoeren. Voor extra wijzigingen zal fotograaf extra kosten in rekening brengen, welke vooraf door fotograaf aan klant zal worden medegedeeld.

5. Binnen 14 dagen nadat klant wijzigingen heeft doorgegeven, levert fotograaf een nieuw concept-ontwerp.

6. Binnen 1 maand na levering van het conceptontwerp dient klant akkoord te geven op het ontwerp, óf de gewenste wijzigingen door te geven. Wanneer fotograaf binnen 1 maand geen reactie heeft ontvangen, óf geen inhoudelijke wijzigingsverzoeken heeft mogen ontvangen, beschouwt fotograaf dit als akkoord op het ontwerp en zal fotograaf het album laten drukken.

7. Na bestelling wordt het album binnen ongeveer 6 weken geleverd. Fotograaf maakt melding van langere levertijd wanneer daar sprake van is. 

8. Tenzij anders overeengekomen wordt het album per reguliere post geleverd.

9. Fotograaf is niet verantwoordelijk wanneer de kleur van het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant, omdat op zijn/haar beeldscherm de helderheid en kleur anders ervaren kan worden indien dit niet gekalibreerd is.

10. Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtomschrijving niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

 

 

DIGITALE BEELDEN+FOTOGRAFIE

 

1. Het eindproduct van de overige fotografie zijn altijd digitale beelden, tenzij de klant een album wenst, dan is het eindproduct een album.

 

 

 

V. L E V E R I N G

 

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. Fotograaf levert het mini-verrassingsalbum ongeveer 6-8 weken na de trouwdatum.

3. Fotograaf levert het trouwalbum ongeveer binnen 6 weken na bestelling door fotograaf bij leverancier. 

4. Fotograaf levert foto’s in hoge resolutie jpg. Fotograaf levert nimmer bronbestanden of onbewerkte bestanden.

5. Fotograaf levert het aantal foto’s zoals overeengekomen, waarbij fotograaf zorgdraagt voor de selectie van de foto’s. Foto’s buiten deze selectie worden nimmer aan klant geleverd.

6. Voor trouwfotografie levert fotograaf de fotobestanden ongeveer 6-8 weken na de trouwdatum.

7. Voor overige fotografie levert fotograaf de fotobestanden ongeveer binnen 2 weken na de shoot.

8. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, digitaal geleverd.

9. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan klant per e-mail gecommuniceerd.

 

 

 

VI. B E T A L I N G

 

 

VERGOEDING

 

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan klant.

4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen.

5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

6. Fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven te allen tijde aan te passen.

 

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 

1. Fotograaf zal voor het door klant verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan klant, tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn.

4. De aanbetaling dient tevens ter definitieve reservering van de datum en vergoeding van de kosten en werkzaamheden in aanloop naar de opdracht op de afgesproken datum.

5. De eindfactuur dient te worden voldaan voor levering van alle fotobestanden en eventueel album. 

 

 

ANNULERING EN OPSCHORTING

 

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat klant hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Indien klant niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

4. Bij ontbinding van de overeenkomst voor trouwfotografie door klant brengt fotograaf tenminste de aanbetaling voor de opdracht in rekening. Bij annulering van de opdracht door klant tot 3 maanden voor de geplande huwelijksdatum, brengt fotograaf 50% van het factuurbedrag in rekening ter vergoeding van de schade en annuleringskosten. Wanneer klant binnen 3 maanden voor de geplande huwelijksdatum annuleert brengt fotograaf 75% van het factuurbedrag in rekening ter vergoeding van de schade en annuleringskosten.

5. Betalingsverplichting geldt tevens indien klant geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten, waaronder doch niet uitsluitend het album. Klant heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

 

 

 

VII. A U T E U R S R E C H T

 

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf.

3. Klant is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

4. Klant mag foto’s voor eigen gebruik verveelvoudigen. Klant mag daarbij de foto’s echter niet wijzigen of bewerken.

5. Klant dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

6. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

7. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

8. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

 

 

VIII. O N L I N E   G E B R U I K

 

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. 

2. Wanneer klant niet wil dat de foto’s op internet wordt gepubliceerd dan kan hij/zij dit duidelijk bij de boeking aangeven. 

3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

4. Het wordt op prijs gesteld dat klant bij publicatie van de geleverde fotobestanden op social media/ internet de naam en/of website van de fotograaf vermeld. 

5. Het is niet toegestaan de ontvangen digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking dan fotograaf deze heeft aangeleverd. 

 

 

 

IX. A A N S P R A K E L I J K H E I D

 

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.

3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer klant niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan, waaronder doch niet uitsluitend het voorkomen dat derden flitsen tijdens belangrijke fotomomenten of de hinderlijke aanwezigheid van derden waaronder andere professionele fotografen of videografen.

4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

5. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 

 

 

X. K L A C H T E N

 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.

2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

 

 

XI. W I J Z I G I N G E N   V A N   D E Z E   A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

 

1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan klant medegedeeld.

3. Indien klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

 

 

XII. P R I V A C Y

 

Voor een uitgebreide omschrijving van omgang met jouw persoonsgegevens lees de privacy verklaring. Deze is te vinden op de website van Door Lana Fine Art Fotografie.

 

 

 

XIII. R E C H T S - E N   F O R U M K E U Z E

 

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en klant is Nederlands recht van toepassing. Claims en geschillen worden ter beslechting voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.